تبلیغات
شهرستان خرامه - مشخصات کلی شهرستان خرامه
یکشنبه 13 شهریور 1390

مشخصات کلی شهرستان خرامه

• نوشته شده توسط: اله قلی قنبری فرد

  مشخصات کلی شهرستان خرامه

درتابعیت استان فارس براساس طرح تصویبی


وسعت                                                                          1530 کیلومتر مربع

جمعیت                                                                          61000 نفر

مرکزیت                                                                          شهرخرامه

جمعیت شهری                                                                23000 نفر

جمعیت روستائی                                                              38000 نفر

تعداد بخش های تابعه                                                        دو  بخش بنامهای:

الف:

بخش مرکزی بمرکزیت شهر خرامه  :

  با تعدا د 44624 نفر جمعیت ومشتمل برسه دهستان بنامهای:

1- دهستان خیرآباد با                                                         6000 نفر جمعیت

2-دهستان کفدهک با                                                         7136 نفرجمعیت

3- دهستان معزآباد جابری با                                                 8488 نفر جمعیت

ب:

بخش کربال بمرکزیت سلطان آبادبا تعداد14476 نفر  جمعیت

ومشتمل بر دو دهستان بنامهای:

1- دهستان سفلی با                                                          6776 نفر جمعیت

2- دهستان دهقانان با                                                         7700 نفر جمعیت

تعداد نقطه شهری                                                               یک شهر

تعداد نقطه روستائی                                                             50 روستا


حدود وموقعیت  جغرافیائی:

شهرستان خــــرامــــــه در شمال شرق شهرستان شیراز قرار گرفته و مركز آن در80 كیلومتری شهر

شیراز واقــــــــــع شده است این شهرستان از شمال به شهرستان ارسنجان از جنوب به شهرستان

سروستان، از شرق و شمال به بخش آباده طشك از تـــوابع شهرستان نی‌ریز، از غرب به بخش مركزی

و بخش زرقان از توابع شهرستان شیراز محدود شده است.

این شهرستان كه قسمت اعظم آن در دشت كربال واقع شده است، از شمال به كــــوه نجف آباد یا

دوكوهك از جنوب به كوههای مُل بره، سه غلات، كوه خدا و كوه غنیمی، از شرق به دریاچه بختــگان

، كوه خانه‌كت و پیچكان و از غرب به كوه گدائون بمو محدود می شود.

 موقعیت ریاضی:

شهرستان خرامه در بین 52 درجه و 54 دقیقه تا 53 درجه و 35 دقیقه طول شرقی بین 29 درجه و 29

دقیقه تا 29 درجه و 44 دقیقه عرض شمالی واقع گردیده است.


شهر خرامه كه مركز این شهرستان پیشنهادی می باشد بین 53 درجه و 19 دقیقه و 15 ثانیــــه طول

شرقی و 29 درجه و 30 دقیقه و 15 ثانیه عرض شمالی قرار گرفته است .


نام گذاری و وجه تسمیه خِــرامِــه

در ســفرنامــه‌ها و كتــــابهای تاریخی از خِــــــــرامِـــــــــه با نامـــهای مختلفی یاد   شده است، چنانچه

درنـــزهةالقــــلوب  وفــارسـنامة ابن بلــــخی و مســـالك و  ممـالك اصــطــخری،و    احســن التـــقاسیم

فی مـــعرفت الاقـــالیــــم نـــــوشته مــقدسی و...اسم این  شـــــــهر  به‌صـــورت خُـــرََّمَــــــــه (خُ رْ رَ مَ)

آورده شده است و این اسم ممكن است از كلــــــمة  ٌخـــــّرم به معنی آباد و سرسبز گرفته شده باشد.

همچنین در  كتابهای دیگری اسم  این شـــــهربنام‌های خــــورَمـــــه، خـوارمـــــــه،خــورامَــه  آمده  است.

خـِـــرامِــــه با كسر(خ) و (م) بصورت خِـــــــرُوَمِـــــه  XERUME)  نیـــــز تلفــظ  می‌شود وامــروز نیز توسط

عــــــشایرمنطقه وعشـــایر ســـــــــیار بصــــــورت خُــــــو ّرُ مَـــــه (XURUMAH) استعــــــــمال  می‌شود.

و دربین مـردم نیز مصطـلح  است که نام شـهـر در اصـل خُـــورومَـــه یا خُــــورُ مَــــه بــــوده که از دوکلـمه

خورشید ومــــــاه گرفته شـده .وعـــــده ای نیز براین بــاورند که بهــــــرام گورکه شهرخِـــرامِـــــــه را پایه

گذاری کرد  دود ختر بنامهای خورشـــید و مـــــاه داشته ونام دخترانش را بر این شهر نهاده  و این اسم

در گذر زمان به خِــــــرامِــــــــه تبــــدیل شده است.

جــــناب آقــای دکـــتر صــــداقــت کیــش فــارس شنــاس وایـــران شـــناس در شمــاره(699)روزنامه

طـلوع طی مــقاله ای علمی اظهارداشت:

 که حدود 1100  سال است که نام این شــهر درلابــــلای کتابهاست ودرحال حاضــــرتـــنهااین نقــــطه

جغرافیایی است که درایران که با این اسم وجــود  دارد  معتقداست این  اسم از خـرم و سبزینگی گرفته

شده وبه  دلــــــیل رود کـروآبادی وسرسبزِی است  و مـی افزاید:

از   لحاظ زبان شناسی عامــــیانه مردم  معتــقدند این اســــم از خُــــورومَــــه  به معنــــــای خورشـــید

ومــاه اخـــذ شده است. فرض دیگر،  می‌تـوانیم این نام را مأخوذ از خــــورمــــاه كه نــــــام روز  یازدهــم

از مــاه‌هـــــــای ایــرانی است بدانـــیم و یا با توجه به برهــان قاطـــــع « مــــــاه » راشــهرتلقی كرده و

خــــــــــورمـــــــاه را  بعـنوان« شــــهرخورشــــید » معنی كنیم.

ریشه واژه خُـــَّرمَــــه

واژه (خَُـــَّرمَـــه ) از دوقسمت خُــََّرم + ه  تشكیل شده است ،قسمت دوم آن نشانگر مـــكان میباشد.

اصل واژه خُــــَّرم  پهلوی است و به صورت خورُّم به معنی شــــاد و هم خــــــوان با واژه سـانــــسكریت

آن ســـورمــــیــا به معنی دوست داشـــتن است .          ( فرهنگ فارسی معین ، زیر واژه (خــــرم))

افزون بر این  واژه (خُــــَرم ) به معنی خـندان ، شـادمان ، شاداب   ،خوشوقت ، سـرزنـــده ، با طـراوت

، سرســــبز و پرگل و ریحان میباشد .                                                      (لغت نامه دهخدا )

از سوی دیگر (بطور افسانه ) خُــــــــــَّرم   مرغزاری را گوینــــد كه در آنجاكوهی است و هــرمطلبی كه

در آن كوه عرضه كنند ، جواب آید .                                                                ( برهان قاطع )

با این تفـــــــــــاســـــــــیر دوبــــــــــــار مفهومی زیــــــردرایــــــن واژه (خُــــــــَّرمَــه )   مستــــتر است :

    -     مكان باطراوت ، سرسبز ، پرگل و ریحان

    -    مـــــــــــرغزاری كه در آن كـــــــوهی است و قلـــعـــــه ای بر فراز آن كه صدا را پژواك می كند   

         (برگرفته از مقاله  دكتر جمشید صداقت كیش - روزنامه خبرجنوب پنجشنبه 5 مهرماه 1386)

تاریخچه وسوابق تاریخی شهر خرامه

تاریخچه خرامه بلحاظ ویزگی های خاص اقلیمی- آب وهوای مساعد -آب کافی بخصوص گـذر رود پرآب

کرازشمال این شهرکه  از غرب به شرق دشت کربال  جریا ن داردبسیاركهن است.


                       زیرا همانگونه که شیخ اجل سعدی علیه الرحمه فرموده :

                  «هرکجا چشمه ای بود شیرین       مردم ومـرغ و مــور گرد آیند»

ازطــــرفی کشورما دارای تمــــــــــدن رودخــــانه ای است واکـثر تمـــــدنها درحاشـــــیه رودخانه ها

شکل گرفته اند وخرامه وکربال نیز ازاین قاعده مستثنی نیستندلیكن از آغاز شكل گیری شهر خرامه

اطلاع دقیقی در دست نیست وبه استناد شـــــواهد تاریخی ومــنابعی که در اختیار است وباتوجه به

وجود میراث های فرهنگی وتاریخی مربوط به دوران  های قبل از اسلام   شهر  خـــــرامه  حد اقل از

1500 سال قبل به این طرف یکی از مراکز مهم سکونتگاهی بوده .

كهن ترین ماخـذی كه از این شـهر نام می بـــرد كتاب  المسالــك و الممالـك ابن خـــردادبه میباشد

كه در سال  232  هـ ق یعنی 1197   سال پیش نوشتـه شــده است .

دراین كتاب در شرح راه شیراز به كرمان و سیستان می نویسد :

از شیراز تا رادیـــان هفت فرسخ ، از رادیان تا خـرمه دو فرسخ ، از خــرمــه تا برنجان چهارفرسخ....

                                                                         ( ابن خردادبه ، 1370 ص 38 )

این راه از روی چاهاك (120 كیلومتری شمال نی ریز) به شهر بابك و اسـتان كــــرمان می رفته است 

                                                 (در این متن < رادیان > همان داریان یا داریون امروزی است)

پس از این كتاب ، سایر جــغرافی دانان سـده چهارم ، ششم ، هفتم و هشـتم همـــــه همین واژه را

برای این شهر بكار برده اند .

البته نخستین كتابی كه واژه خـرامه را برای این شهر نوشته آثارجعفری است كه درسال 1276  هـ ق

چاپ و منـتشر شـده است و از این زمان  به بعد ، دركتابها همـین واژه (خــــرامه) تكرار شده است. از

این نظر بایسـتی  گفت آخرین كتـــابی كه واژه (خـــــــرمه ) را بكار برده  ، نزهت القــلوب  حمـــــــدالله

مسـتوفی است كه در سال  740  هـ .ق نوشته شده است و دربیـــن این دو كتـاب یعنــــی درطـــــی

436  سال قمری این واژه تغییرشكل و تغییر تلفظ داده شده است .

مورخــــــان و جغرافیدانان و جهانگردانی كه ازاین منطقه دیدن كرده‌اند از آن بخوبی یاد كرده‌اند كه از آن

جمله می‌توان به مقدسی، ابن حــــــــوقل، استخری، ابن بلخی، فرصت‌الدوله شیرازی و … اشاره كرد.

وجود تپه بهرام گور در مركز شهر خرامه كه حكایت از شهرسازی دوران پارتیان و ساسانیــــــان دارد

همچنین وجود بندهای تاریخی بر روی رودخانة كُر بیانگر قدمت زیاد این منطقه و شهر خرامه می‌باشد.

شهر خرامه در قدیم یكی از منزلگاههای بین راه شیراز ـ كرمان و دارای جـــــامــع و منبــــر بوده است

این شهر در طول تاریخ همواره یكی از مراكز مهم سكونت‌گاهی استان فارس محسوب می‌شده و در

ادوار تاریخی از رونق كشاورزی خاصی برخوردار بوده است. و بنا به گفتة مورخان در گذشته به‌عنــوان

یكی از مناطق مهم غــــله‌خیز فارس بحساب می‌آمده است. آنـــچه از گذشتگان سینه به سینه نقل

گردیده و در پاره‌ای دست‌نوشته‌ها به ما رسیده است حكایت از آن دارد كه قلعة بهرام گور یا گــــــنبد

كبودواقع در وسط شهر خرامه كه هنوز آثار برج و بارو و عمارت و آبادی در آن مشهود است به فـــرمان

بهرام گور و به دست لشكریانش ایجاد شده و دور تپه را حصار و برج و بارو ساخته و عمارت‌ها در میان

آن بنا نهاده وپیرامون قلعه را خندقی حفرنموده اند.  اهالی خرامه قبلا درمحدوده داخل این  حصـــــار

مشهور به قلعه بالا سکونت داشتند لیکن با افزایش جمعیت   اقـــــدام به ایجاد بنا وسکونت درحاشیه

قلعه  نیز مینمایند.

 نصیرالملک حاکم فارس برای  تامین امنیت اهالی حصاری محکم به ضخامت 2/5 متر وارتـــــفاع 7 متر

بدون احتساب جان پناه با چهار دروازه محکم و 14 برج وبارو دراطراف شهر کشید.                                  

طول کل دیوار 2050 متـر با ابعاد ضلع جنوبی بطول 400 متر -ضلع شرقی بطول 575 متر ضلـع شمالی

بطول 500 متر وضلع غربی بطول 575 متر.بخشی از این حصار ودروازه های واقع در ضلـــــع جنـوبی در

سال 1342 وبقیه نیز درسنوات بعد به مرور توسط شهرداری به منظور توسعه شــــــــــهرتخریب گردید.

توضیح اینکه:

تاسال 1335 اهالی خـــــرامــــــه با 3298 نفر جمعیت در محدوده حصار ایجاد شده توسط نصیرالملک

زندگیمی کردندالبته در حال حاضر جمعیت شهر بالغ بر 25000 نفر است وشهر بنــــــــحو چشمگیری

توسعه یافته است.


نظرات() Buy generic cialis
دوشنبه 22 مرداد 1397 07:11 ب.ظ

Many thanks! A good amount of tips!

buying cialis in colombia cialis venta a domicilio achat cialis en suisse cialis dosage recommendations cialis 5 mg buy female cialis no prescription cialis dose 30mg venta cialis en espaa click here to buy cialis cialis pills price each
Cialis pills
دوشنبه 7 خرداد 1397 06:15 ق.ظ

Amazing lots of good knowledge!
cialis prezzo di mercato buying brand cialis online we recommend cialis best buy cipla cialis online low cost cialis 20mg cialis 5mg prix non 5 mg cialis generici cialis arginine interactio cialis 5mg prix cialis pas cher paris
Generic cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 09:30 ب.ظ

Useful material. Many thanks!
only now cialis for sale in us viagra vs cialis cialis professional from usa cialis en mexico precio prezzo di cialis in bulgaria generic cialis with dapoxetine ou acheter du cialis pas cher cialis usa cost rezeptfrei cialis apotheke cialis generico en mexico
Viagra coupon
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 10:50 ق.ظ

Wonderful data. Cheers.
buy viagra online with prescription buy generic viagra online usa buy female viagra online where to buy viagra with prescription pharmacy viagra where do i buy viagra viagra online pharmacy viagra how can i get viagra uk online pharmacy for viagra can i buy viagra at cvs
Buy cialis online
دوشنبه 28 اسفند 1396 06:43 ق.ظ

You actually said this very well!
sublingual cialis online free generic cialis cialis kaufen cialis kaufen bankberweisung deutschland cialis online cialis bula tadalafil 20 mg cialis daily bulk cialis cialis generisches kanada
masquerade the faceless hack
پنجشنبه 28 دی 1396 11:49 ب.ظ
آها، گفتگوی تنگاتنگ در مورد این پاراگراف اینجا
در این وب سایت، همه اینها را خوانده ام، بنابراین در این زمان من نیز در این مکان اظهار نظر می کنم.
Shirley
جمعه 17 آذر 1396 09:51 ب.ظ
Howdy! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where
I could find a captcha plugin for my comment form?
I'm using the same blog platform as yours and I'm having difficulty finding one?
Thanks a lot!
Nintendo giveaway
سه شنبه 7 آذر 1396 08:13 ب.ظ
سلام از کارولینای! من خسته شدم در کارم
من تصمیم گرفتم سایت خود را بر روی آیفون من در طول ناهار شلوغ کنم.

من واقعا دانش شما را در اینجا ارائه می دهم و نمی توانم صبر کنم
نگاهی به من می اندازد وقتی به خانه می رسم من از اینکه بار وبلاگ شما بارگذاری شد ترسیدم
در تلفن همراه من.. من حتی با استفاده از WIFI، فقط 3G..
به هر حال، وبلاگ عالی!
medicare supplemental plans
جمعه 3 آذر 1396 04:50 ب.ظ
آیا سایت شما صفحه تماس دارد؟ من مشکل پیدا کردن آن را دارم، اما من می خواهم به شما یک ایمیل بفرستم.
من پیشنهاداتی برای وبلاگ شما دارم که ممکن است علاقه مند شوم
در شنیدن در هر صورت، وبلاگ بزرگ و من به دنبال آن هستم
به دیدن آن را در طول زمان بهبود بخشد.
How do you get rid of Achilles tendonitis?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 02:59 ب.ظ
Superb post however I was wanting to know if you could write a
litte more on this topic? I'd be very thankful if you could elaborate a little bit more.
Many thanks!
Basil
سه شنبه 10 مرداد 1396 07:43 ب.ظ
I blog often and I seriously appreciate your content. This great
article has really peaked my interest. I will bookmark your blog and keep checking for new details about once
a week. I subscribed to your RSS feed too.
http://roxaneangold.blog.fc2.com/
چهارشنبه 3 خرداد 1396 04:06 ب.ظ
Hi i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i read this
article i thought i could also make comment
due to this brilliant article.
Ervin
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:02 ب.ظ
Excellent article. Keep posting such kind of info on your blog.
Im really impressed by it.
Hello there, You've done an excellent job. I will definitely digg it and for my part recommend to my friends.
I'm sure they'll be benefited from this web site.
فد عربی من دیار ساخمون
یکشنبه 16 آبان 1395 09:05 ب.ظ
ای نس عزیز:
نحنه رضعان عربی طایفه جابری ولیخانی روحنه له دکتر حاج رحیم که فخرنه هوود ننتی. یحترگ کلمن من حضری که له شیتن یکتب.
سه شنبه 22 تیر 1395 09:59 ب.ظ
جنون خود بزرگ بینی
محمدی جابری
دوشنبه 14 تیر 1395 11:07 ق.ظ
از شتر پرسیدند از کجا می آیی
گفت از حمام گرم کوی تو
گفت خود پیداست از زانوی تو


تاکید بر یک حرف از زبان دیگران ==دروغ
سه شنبه 8 تیر 1395 01:09 ب.ظ
مدیریت سایت لطفا این مطالب را بردارید غرور انسان جریحه دار میشه نباید به هیچ بزگواری توهین شود
محمدی جابری
دوشنبه 7 تیر 1395 10:07 ب.ظ
از شتر پرسیدند از کجا می آیی
گفت از حمام گرم تو

گفت خود پیداست از زانوی تو
محمدی جابری
جمعه 28 خرداد 1395 12:50 ق.ظ
سلام بر همه عزیزان؛ متوجه شدم که در برخی از نظرات ذیل این نوشته وبلاگ، به عزیزی از بزرگان ایل خمسه طایفه جابری و از نخبگان بی ادعا و ساده زیست شهرستان خرامهیعنی دکتر رحیم انصاری جابری، توسط فردی معلوم الحال توهین شده است. ضمن تذکر به مدیر محترم وبلاگ مبنی بر حذف این یاداشت های موهن، لازم می دانم به نمایندگی از طرف همولایتی های ایشان در روستاهای معزاباد کوهخیاره و ...، این برادر عزیز را معرفی مختصری نمایم.
ایشان جانباز50 درصد، قهرمان 30 مدال ورزشی در ورزش تیراندازی و رزمی، دارای دو دکتری رسمی، مدرس و هیئت علمی دانشگاه، هستند. وی از نوابغ عشایر بوده که سوابقی همچون دبیر مجمع مرکزی ایلات خمسه ایران، مدیر و مشاور رئیس اوقاف و امور خیریه کل کشور، رئیس سازمان بسیج علمی پژوهشی استان فارس، جانشین بسیج اساتید فارس، عضو هیئت رئیسه بنیاد ملی نخبگان، رئیس هیئت تیراندازی استان فارس، رایزن سیاسی و نایب سفیر ایران در امارات عربی متحده، و مشاور راهبردی وزیر را در کارنامه مسئولیت خود دارد، ایشان در عین حالی که گزینه فرمانداری شهرستان از سوی استاندار بود برای جلوگیری از بروز اختلاف قومی از این پیشنهاد انصراف داد و در عین شایستگی برای کاندیدا شدن انتخابات مجلس سه حوزه ولی از دوستان دیگر حمایت نمود. بنده به عنوان دانشجوی ایشان در دانشگاه دولتی شیراز در سال 88 بر خود می بالم که از ایشان تعریف و تمجید داشته باشم.
دوشنبه 10 خرداد 1395 10:44 ب.ظ
عجب الاغی بوده این کازرونی ما خبر نداشتیم
در ضمن کازرونی خودتی و از تشابه اسمی استفاده نکن
کازرونی فهیم
چهارشنبه 5 خرداد 1395 09:13 ق.ظ
ای کسی که به نام کازرون به بنده خدا توهین نمودی خدا هدایتت کند.کازرونی فهیم هرگز توهین نمی کند.با توهین های امثال شما ایشان کاسته نمی شود.حسود هرگز نیاسود
کازرون
چهارشنبه 19 اسفند 1394 01:19 ب.ظ
رحیم انصاری جابری چاپچی
کازرون
چهارشنبه 19 اسفند 1394 01:18 ب.ظ
رحیم انصاری جابری چاپچی دارای سمت های بیشماری از جمله رئیس کل لوکه هاایران می باشد
کازرون
چهارشنبه 19 اسفند 1394 01:15 ب.ظ
رحیم انصاری جابری چاپچی
دوشنبه 30 شهریور 1394 10:11 ق.ظ
عاقبت خاک گل کوزه گران خواهیم شد.
نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد.
نمی خواهم بدانم کوزه گر از انداممچه خواهد ساخت.
ولی ای کاش از خاک گلویم سوتکی سازد.
گلویم سوتکی باشد در دست کودکی بازیگوش.
که یکریزوپی درپی دم گرم خود را در گلویم سخت بفشارد.
تا بدینسان آشفته خواب دیدگان خفته را آشفته تر سازد.
دوشنبه 16 شهریور 1394 01:41 ب.ظ
سلام بر همشهریان عزیز:
امثال انصاری جابری در منطقه ما کم هستند ولی عدم همدلی ما برای بهر گیری از توان آن ها را به سمت مناطقی دیگر کشانده است. به قول آن دوست کازرونی انصاری جابری هیچگاه با حسادت دوستان کوچک نخواهد شد وی که مدتی قبل نایب سفیرایران در یکی از کشورها بود در حال حاضر مشاور وزیر امور خارجه هست. ایشان استاد دلسوز بنده بودند.
دوشنبه 28 اردیبهشت 1394 04:17 ب.ظ
خرامه مردمانی صبور و زحمت کش یا صداقت و دیندار و مهربان دارند
دوشنبه 28 اردیبهشت 1394 04:09 ب.ظ
رحیم جابری خالی بند شش دانگ یکی به خودت کمک کند
کازرون
دوشنبه 18 اسفند 1393 04:20 ب.ظ
جابری بزرگ هست تا هرکی ناراحته خفه شه
سه شنبه 4 آذر 1393 03:30 ب.ظ
جابری اینقدر پسوند و پیشوند بری خئت استفاده نکن فهنیدی با اینکارا بزرک نمشی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30