یکشنبه 13 شهریور 1390

مشخصات کلی شهرستان خرامه

• نوشته شده توسط: اله قلی قنبری فرد

  مشخصات کلی شهرستان خرامه

درتابعیت استان فارس براساس طرح تصویبی


وسعت                                                                          1530 کیلومتر مربع

جمعیت                                                                          61000 نفر

مرکزیت                                                                          شهرخرامه

جمعیت شهری                                                                23000 نفر

جمعیت روستائی                                                              38000 نفر

تعداد بخش های تابعه                                                        دو  بخش بنامهای:

الف:

بخش مرکزی بمرکزیت شهر خرامه  :

  با تعدا د 44624 نفر جمعیت ومشتمل برسه دهستان بنامهای:

1- دهستان خیرآباد با                                                         6000 نفر جمعیت

2-دهستان کفدهک با                                                         7136 نفرجمعیت

3- دهستان معزآباد جابری با                                                 8488 نفر جمعیت

ب:

بخش کربال بمرکزیت سلطان آبادبا تعداد14476 نفر  جمعیت

ومشتمل بر دو دهستان بنامهای:

1- دهستان سفلی با                                                          6776 نفر جمعیت

2- دهستان دهقانان با                                                         7700 نفر جمعیت

تعداد نقطه شهری                                                               یک شهر

تعداد نقطه روستائی                                                             50 روستا


حدود وموقعیت  جغرافیائی:

شهرستان خــــرامــــــه در شمال شرق شهرستان شیراز قرار گرفته و مركز آن در80 كیلومتری شهر

شیراز واقــــــــــع شده است این شهرستان از شمال به شهرستان ارسنجان از جنوب به شهرستان

سروستان، از شرق و شمال به بخش آباده طشك از تـــوابع شهرستان نی‌ریز، از غرب به بخش مركزی

و بخش زرقان از توابع شهرستان شیراز محدود شده است.

این شهرستان كه قسمت اعظم آن در دشت كربال واقع شده است، از شمال به كــــوه نجف آباد یا

دوكوهك از جنوب به كوههای مُل بره، سه غلات، كوه خدا و كوه غنیمی، از شرق به دریاچه بختــگان

، كوه خانه‌كت و پیچكان و از غرب به كوه گدائون بمو محدود می شود.

 موقعیت ریاضی:

شهرستان خرامه در بین 52 درجه و 54 دقیقه تا 53 درجه و 35 دقیقه طول شرقی بین 29 درجه و 29

دقیقه تا 29 درجه و 44 دقیقه عرض شمالی واقع گردیده است.


شهر خرامه كه مركز این شهرستان پیشنهادی می باشد بین 53 درجه و 19 دقیقه و 15 ثانیــــه طول

شرقی و 29 درجه و 30 دقیقه و 15 ثانیه عرض شمالی قرار گرفته است .


نام گذاری و وجه تسمیه خِــرامِــه

در ســفرنامــه‌ها و كتــــابهای تاریخی از خِــــــــرامِـــــــــه با نامـــهای مختلفی یاد   شده است، چنانچه

درنـــزهةالقــــلوب  وفــارسـنامة ابن بلــــخی و مســـالك و  ممـالك اصــطــخری،و    احســن التـــقاسیم

فی مـــعرفت الاقـــالیــــم نـــــوشته مــقدسی و...اسم این  شـــــــهر  به‌صـــورت خُـــرََّمَــــــــه (خُ رْ رَ مَ)

آورده شده است و این اسم ممكن است از كلــــــمة  ٌخـــــّرم به معنی آباد و سرسبز گرفته شده باشد.

همچنین در  كتابهای دیگری اسم  این شـــــهربنام‌های خــــورَمـــــه، خـوارمـــــــه،خــورامَــه  آمده  است.

خـِـــرامِــــه با كسر(خ) و (م) بصورت خِـــــــرُوَمِـــــه  XERUME)  نیـــــز تلفــظ  می‌شود وامــروز نیز توسط

عــــــشایرمنطقه وعشـــایر ســـــــــیار بصــــــورت خُــــــو ّرُ مَـــــه (XURUMAH) استعــــــــمال  می‌شود.

و دربین مـردم نیز مصطـلح  است که نام شـهـر در اصـل خُـــورومَـــه یا خُــــورُ مَــــه بــــوده که از دوکلـمه

خورشید ومــــــاه گرفته شـده .وعـــــده ای نیز براین بــاورند که بهــــــرام گورکه شهرخِـــرامِـــــــه را پایه

گذاری کرد  دود ختر بنامهای خورشـــید و مـــــاه داشته ونام دخترانش را بر این شهر نهاده  و این اسم

در گذر زمان به خِــــــرامِــــــــه تبــــدیل شده است.

جــــناب آقــای دکـــتر صــــداقــت کیــش فــارس شنــاس وایـــران شـــناس در شمــاره(699)روزنامه

طـلوع طی مــقاله ای علمی اظهارداشت:

 که حدود 1100  سال است که نام این شــهر درلابــــلای کتابهاست ودرحال حاضــــرتـــنهااین نقــــطه

جغرافیایی است که درایران که با این اسم وجــود  دارد  معتقداست این  اسم از خـرم و سبزینگی گرفته

شده وبه  دلــــــیل رود کـروآبادی وسرسبزِی است  و مـی افزاید:

از   لحاظ زبان شناسی عامــــیانه مردم  معتــقدند این اســــم از خُــــورومَــــه  به معنــــــای خورشـــید

ومــاه اخـــذ شده است. فرض دیگر،  می‌تـوانیم این نام را مأخوذ از خــــورمــــاه كه نــــــام روز  یازدهــم

از مــاه‌هـــــــای ایــرانی است بدانـــیم و یا با توجه به برهــان قاطـــــع « مــــــاه » راشــهرتلقی كرده و

خــــــــــورمـــــــاه را  بعـنوان« شــــهرخورشــــید » معنی كنیم.

ریشه واژه خُـــَّرمَــــه

واژه (خَُـــَّرمَـــه ) از دوقسمت خُــََّرم + ه  تشكیل شده است ،قسمت دوم آن نشانگر مـــكان میباشد.

اصل واژه خُــــَّرم  پهلوی است و به صورت خورُّم به معنی شــــاد و هم خــــــوان با واژه سـانــــسكریت

آن ســـورمــــیــا به معنی دوست داشـــتن است .          ( فرهنگ فارسی معین ، زیر واژه (خــــرم))

افزون بر این  واژه (خُــــَرم ) به معنی خـندان ، شـادمان ، شاداب   ،خوشوقت ، سـرزنـــده ، با طـراوت

، سرســــبز و پرگل و ریحان میباشد .                                                      (لغت نامه دهخدا )

از سوی دیگر (بطور افسانه ) خُــــــــــَّرم   مرغزاری را گوینــــد كه در آنجاكوهی است و هــرمطلبی كه

در آن كوه عرضه كنند ، جواب آید .                                                                ( برهان قاطع )

با این تفـــــــــــاســـــــــیر دوبــــــــــــار مفهومی زیــــــردرایــــــن واژه (خُــــــــَّرمَــه )   مستــــتر است :

    -     مكان باطراوت ، سرسبز ، پرگل و ریحان

    -    مـــــــــــرغزاری كه در آن كـــــــوهی است و قلـــعـــــه ای بر فراز آن كه صدا را پژواك می كند   

         (برگرفته از مقاله  دكتر جمشید صداقت كیش - روزنامه خبرجنوب پنجشنبه 5 مهرماه 1386)

تاریخچه وسوابق تاریخی شهر خرامه

تاریخچه خرامه بلحاظ ویزگی های خاص اقلیمی- آب وهوای مساعد -آب کافی بخصوص گـذر رود پرآب

کرازشمال این شهرکه  از غرب به شرق دشت کربال  جریا ن داردبسیاركهن است.


                       زیرا همانگونه که شیخ اجل سعدی علیه الرحمه فرموده :

                  «هرکجا چشمه ای بود شیرین       مردم ومـرغ و مــور گرد آیند»

ازطــــرفی کشورما دارای تمــــــــــدن رودخــــانه ای است واکـثر تمـــــدنها درحاشـــــیه رودخانه ها

شکل گرفته اند وخرامه وکربال نیز ازاین قاعده مستثنی نیستندلیكن از آغاز شكل گیری شهر خرامه

اطلاع دقیقی در دست نیست وبه استناد شـــــواهد تاریخی ومــنابعی که در اختیار است وباتوجه به

وجود میراث های فرهنگی وتاریخی مربوط به دوران  های قبل از اسلام   شهر  خـــــرامه  حد اقل از

1500 سال قبل به این طرف یکی از مراکز مهم سکونتگاهی بوده .

كهن ترین ماخـذی كه از این شـهر نام می بـــرد كتاب  المسالــك و الممالـك ابن خـــردادبه میباشد

كه در سال  232  هـ ق یعنی 1197   سال پیش نوشتـه شــده است .

دراین كتاب در شرح راه شیراز به كرمان و سیستان می نویسد :

از شیراز تا رادیـــان هفت فرسخ ، از رادیان تا خـرمه دو فرسخ ، از خــرمــه تا برنجان چهارفرسخ....

                                                                         ( ابن خردادبه ، 1370 ص 38 )

این راه از روی چاهاك (120 كیلومتری شمال نی ریز) به شهر بابك و اسـتان كــــرمان می رفته است 

                                                 (در این متن < رادیان > همان داریان یا داریون امروزی است)

پس از این كتاب ، سایر جــغرافی دانان سـده چهارم ، ششم ، هفتم و هشـتم همـــــه همین واژه را

برای این شهر بكار برده اند .

البته نخستین كتابی كه واژه خـرامه را برای این شهر نوشته آثارجعفری است كه درسال 1276  هـ ق

چاپ و منـتشر شـده است و از این زمان  به بعد ، دركتابها همـین واژه (خــــرامه) تكرار شده است. از

این نظر بایسـتی  گفت آخرین كتـــابی كه واژه (خـــــــرمه ) را بكار برده  ، نزهت القــلوب  حمـــــــدالله

مسـتوفی است كه در سال  740  هـ .ق نوشته شده است و دربیـــن این دو كتـاب یعنــــی درطـــــی

436  سال قمری این واژه تغییرشكل و تغییر تلفظ داده شده است .

مورخــــــان و جغرافیدانان و جهانگردانی كه ازاین منطقه دیدن كرده‌اند از آن بخوبی یاد كرده‌اند كه از آن

جمله می‌توان به مقدسی، ابن حــــــــوقل، استخری، ابن بلخی، فرصت‌الدوله شیرازی و … اشاره كرد.

وجود تپه بهرام گور در مركز شهر خرامه كه حكایت از شهرسازی دوران پارتیان و ساسانیــــــان دارد

همچنین وجود بندهای تاریخی بر روی رودخانة كُر بیانگر قدمت زیاد این منطقه و شهر خرامه می‌باشد.

شهر خرامه در قدیم یكی از منزلگاههای بین راه شیراز ـ كرمان و دارای جـــــامــع و منبــــر بوده است

این شهر در طول تاریخ همواره یكی از مراكز مهم سكونت‌گاهی استان فارس محسوب می‌شده و در

ادوار تاریخی از رونق كشاورزی خاصی برخوردار بوده است. و بنا به گفتة مورخان در گذشته به‌عنــوان

یكی از مناطق مهم غــــله‌خیز فارس بحساب می‌آمده است. آنـــچه از گذشتگان سینه به سینه نقل

گردیده و در پاره‌ای دست‌نوشته‌ها به ما رسیده است حكایت از آن دارد كه قلعة بهرام گور یا گــــــنبد

كبودواقع در وسط شهر خرامه كه هنوز آثار برج و بارو و عمارت و آبادی در آن مشهود است به فـــرمان

بهرام گور و به دست لشكریانش ایجاد شده و دور تپه را حصار و برج و بارو ساخته و عمارت‌ها در میان

آن بنا نهاده وپیرامون قلعه را خندقی حفرنموده اند.  اهالی خرامه قبلا درمحدوده داخل این  حصـــــار

مشهور به قلعه بالا سکونت داشتند لیکن با افزایش جمعیت   اقـــــدام به ایجاد بنا وسکونت درحاشیه

قلعه  نیز مینمایند.

 نصیرالملک حاکم فارس برای  تامین امنیت اهالی حصاری محکم به ضخامت 2/5 متر وارتـــــفاع 7 متر

بدون احتساب جان پناه با چهار دروازه محکم و 14 برج وبارو دراطراف شهر کشید.                                  

طول کل دیوار 2050 متـر با ابعاد ضلع جنوبی بطول 400 متر -ضلع شرقی بطول 575 متر ضلـع شمالی

بطول 500 متر وضلع غربی بطول 575 متر.بخشی از این حصار ودروازه های واقع در ضلـــــع جنـوبی در

سال 1342 وبقیه نیز درسنوات بعد به مرور توسط شهرداری به منظور توسعه شــــــــــهرتخریب گردید.

توضیح اینکه:

تاسال 1335 اهالی خـــــرامــــــه با 3298 نفر جمعیت در محدوده حصار ایجاد شده توسط نصیرالملک

زندگیمی کردندالبته در حال حاضر جمعیت شهر بالغ بر 25000 نفر است وشهر بنــــــــحو چشمگیری

توسعه یافته است.


نظرات() سه شنبه 6 تیر 1391

برنامه کلاس های حضوری سایت عکاسی -تابستان 91

• نوشته شده توسط: اله قلی قنبری فرد

برنامه کلاس های  حضوری سایت عکاسی  -تابستان 91


فهرست کلاسها به ترتیب روزشروع کلاسها- تابستان 91

عنوان دوره مدرس شروع دوره جلسه ساعت
مدیریت رنگ در عکاسی دیجیتال محمود مصدقی یکشنبه ۴ تیر ۸ ۱۷.۳۰ ثبت نام
عکاسی پرتره داریوش کیانی سه‌شنبه ۶ تیر
۷ ۱۷ ثبت نام
فتوشاپ برای عکاسان محمدرضا شهبازی شنبه ۱۰ تیر ۱۰ ۱۷.۳۰ ثبت نام
فتوژورنالیسم اسماعیل عباسی شنبه ۱۷ تیر ۱۰ ۱۷.۳۰ ثبت نام
شناخت نور در عکاسی پرهام تقی اف شنبه ۱۷ تیر ۶ ۱۰.۳۰ ثبت نام
عکاسی تاتر جدید رضا موسوی سه‌شنبه ۲۰ تیر ۱۰ ۱۵ ثبت نام
آشنایی با نرم افزار لایت روم جدید علی میراسماعیلی سه‌شنبه ۲۰ تیر ۱۰ ۱۰.۳۰ ثبت نام
مدیریت و پردازش فایل خام جدید احسان قنبری فرد پنجشنبه ۲۲ تیر ۸ ۱۰.۳۰ ثبت نام
عکاسی پایه علیرضا روحنواز  پنجشنبه ۲۲ تیر ۱۱  ۱۴.۳۰ ثبت نام
عکاسی تبلیغاتی پرهام تقی اف مرداد ۹  - شرح
عکاسی صحنه آرایی شده گوهر دشتی مرداد ۱۰ - شرح
مبانی و تجزیه و تحیل تصویر بهرام کلهر نیا پاییز ۱۰ -
شرح
عکاسی محیطی حسن غفاری پاییز ۸ -
شرح
عکاسی فاین آرت مهدی مقیم نژاد پاییز ۱۰ -
 شرح
زیبایی شناسی و فلسفه عکاسی محمدرضا شریف‌زاده پاییز ۱۰ -
 شرح
کارگاه مجموعه عکس محمدرضا میرزایی پاییز ۵  - شرح
کجا شروع کنیم؟
برای شروع عکاسی، فراگیری «عکاسی پایه» را توصیه می‌کنیم. در این دوره، با اصول و ابزار عکاسی آشنا شده و تکنیک‌های مهم عکاسی را یاد خواهید گرفت.
بعد از این دوره، شرکت در دوره‌های «مبانی و تجزیه تحلیل تصویر» برای آشنایی با اصول هنری عکاسی، گذراندن دورهٔ «شناخت نور، منابع نور و نور‌پردازی در عکاسی» برای یادگیری نور‌پردازی حرفه‌ای در عکاسی و «فتوشاپ» برای ویرایش و آماده‌سازی عکس‌ها برای چاپ، انتشار و استفاده از عکس‌ها، دانسته‌های مقدماتی عکاسی شما را کامل خواهد کرد.
بعد از دوره‌های مقدماتی، راه برای ورود به دوره‌های تخصصی‌تر هموار گشته و با توجه به علاقمندی و‌شناختی که از عکاسی کسب کرده‌اید می‌توانید در دوره‌های «عکاسی پرتره»، «عکاسی تبلیغاتی»، «عکاسی محیطی»، «عکاسی صحنه آرایی شده» و «کارگاه مجموعه عکس» شرکت کنید. لازم به ذکر است که دورهٔ «شناخت نور، منابع نور و نور‌پردازی در عکاسی» پیش نیاز دوره‌های «عکاسی پرتره» و «عکاسی تبلیغاتی» بوده و بهتر است دورهٔ «مبانی و تجزیه تحلیل تصویر» برای درک و استفاده بهتر از دوره‌های «عکاسی صحنه آرایی شده» و «کارگاه مجموعه عکس» و سایر دوره‌های عکاسی هنری، قبل از آنها گذرانده شود.
 کلاس «عکاسی محیطی» برای علاقمندان به عکاسی مستند تجربه‌ای متفاوت و جذاب خواهد بود و عکاسی را در محیط واقعی همراه با حضور استاد و استفاده از راهنمایی‌های او تجربه خواهند کرد. کلاس «عکاسی صحنه آرایی شده» به علاقمندان عکاسی هنری و خلاق توصیه می‌شود.
همچنین کلاس «زیبایی‌شناسی و فلسفه عکاسی» برای علاقه مندان مباحث نظری جذاب و بسیار مفید خواهد بود.
تصویر زیر می‌تواند شما را در انتخاب کلاس‌ها بیشتر راهنمایی کند.نظرات() سه شنبه 20 دی 1390

اسامی کاندیداهای شهرستان خرامه

• نوشته شده توسط: اله قلی قنبری فرد

پــانزده نفر درشهرستان خرامه برای کاندیداتوری

نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردنده


          اسامی ومشخصات کاندیداهای حوزه فرعی انتخابیه شهرستان خرامه


نام نام خانوادگینام پدرتحصیلاتحوزه
محمدابراهیمیاسدالهفوق لیسانسخرامه
داریوشاسماعیلیقنبردکتریخرامه
سمیه افراسیابی حسینفوق لیسانسخرامه
محمد رضاایزدیمحمددکتریخرامه
سیدنورالدینایزدیسیدحسنفوق لیسانسخرامه
حسینخارستانیموسیفوق لیسانسخرامه
بهزادخارستانیحسینفوق لیسانسخرامه
احمد دهقانمنوچهرفوق لیسانسخرامه
علی اکبررحیمیشاهرخفوق لیسانسخرامه
جعفرزارعصفرعلیفوق لیسانسخرامه
محمدرضا زارعیمحمدصالحلیسانسخرامه
اکبر زارعیجعفرلیسانسخرامه
محمدرضاعادلیانناصرفوق لیسانسخرامه
مسعودعلیائیمحمددکتریخرامه
علی هنرزادهقلیچفوق لیسانسخرامه

نظرات() سه شنبه 20 دی 1390

حمیر رضا اسمائیلی سرپرست بخشداری مرکزی شیراز خبر داد

• نوشته شده توسط: اله قلی قنبری فرد

سرپرست بخشداری مرکزی شیراز خبر داد

فراهم بودن شرایط برای برگزاری انتخابات سالم 


به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، حمیدرضا اسماعیلی بعد از ظهر امــروز در جلسه شورای اداری بخش مرکزی شیراز اظهار داشت: تمام مقدمات انتخابات در بخش مرکزی شیراز مهیا شده و مسئولان بخش و دهیاران نیز برای برگزاری هرچه بهتر و با نشـــــــاط‌تر انتخابات تلاش و برای پیشگیری از وقوع شائبــــه از حضور در برنامه‌های تبلیغاتی خودداری کنند.


سرپرست بخشداری مرکزی شیراز همچنین بر حضور حداکثری مردم در انتخابات تاکید و اضافه کرد: انتخابات تجلی حضور و مشارکت سیاسی مردم و عرصه تحقق اراده ملت برای تعیین سرنوشت خود است، از این رو انتخابات دارای اهمیت و جایگاه بلندی است و مردم نقش بزرگی در ایفای این رسالت دارند.

اسماعیلی با اشاره به اینکه انتخابات فضای نشاط و تحرک به جامعه ترزیق می‌کند تصریح کرد: دشمن همواره برای ضربه زدن به نظام، انتخابات را هـــــدف قرار داده و می‌دهد و انتخابات 88 و حوادث و فتـــنه پس از آن یکی از مــــصادیق بارز این سوء استفاده‌ها بود که ترفندهای دشمنان با رهنمودها و درایت رهبـــــــر معظم انقلاب و آگاهی و بصیرت مردم ولایت‌مدار ایران اسلامی نقش بر آب شد.
سرپرست بخشداری مرکزی شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری یادواره شهدای داریون گفت: انقلاب اسلامی ما مدیون خون شهدا است و هر قدر برای تحقق اهداف والای شهدا و آرمان‌های آنها گام برداریم باز نیز دین آنان را ادا نکرده‌ایم

نظرات() سه شنبه 20 دی 1390

مشارکت حداکثری مردم در انتخابات

• نوشته شده توسط: اله قلی قنبری فرد

فرماندار خرامه:
باید بستر مناسب را برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مهیا کنیم
فرماندار خرامه گفت: باید بستر مناسبی برای شور و نشاط و شادابی مردم و مشاركت حداكثری آنان در انتخابات مهیا كنیم.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری خرامه،داریوش دهقان در جلسه با هئیت اجرایی ستاد انتخابات شهرستان خرامه اظهارداشت: باید با برگزاری یك انتخابات سالم و پرشور یك بار دیگر دشمنان خارجی و داخلی را ناامید كنیم.
وی گفت: هیات اجرایی در حقیقت مجریان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی خواهند بود.
فرماندار خرامه افزود، تمهیدات لازم برای برگزاری یک انتخابات سالم در شهرستان خرامه اندیشیده شده است و این امر دنبال می شود.
دهقان بیان داشت:از مسئولان و دست اندرکان برگزاری انتخابات انتظار داریم، انصاف و بی طرفی را رعایت کرده و طبق قانون عمل کنند تا امانت مردم حفظ شود.
رئیس حوزه فرعی انتخابات شهرستان خرامه تصریح کرد: حضور گسترده مردم در انتخابات موجب تقویت قدرت و اقتدار نظام خواهد شد.
وی اظهار كرد: مجریان انتخابات در چارچوب قانون برای رعایت عدالت و انجام رسالت ملی و شرعی در برگزاری انتخابات سالم و آزاد تلاش خواهند كرد.
انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی دوازدهم اسفند ماه سالجاری برگزار خواهد شد.

نظرات() سه شنبه 20 دی 1390

طرح راه آهن شیراز _نی ریز_گل گهر بزودی اجرایی می شود

• نوشته شده توسط: اله قلی قنبری فرد

استاندار فارس :

طرح احداث راه آهن شیراز _نی ریز_گل گهر، با نهایی شدن مراحل طراحی و انتخاب

پیمانکار، بزودی اجرایی می شود.

خبرتلـــخی که آب پاکی را برروی دست مردم حـق جو وولایت مـدار

شهرستان خرامه ریخت وسه دهه امید و انتظار را به یاس وناامــیدی

وسرخوردگی تبدیل کرد وخاطره تلخ تغییر مسیر راه شیراز خرامـه

،نیریز از مسیر اصلی به مسیر پر پیچ وخم ، پر هزیــــــــنه وناامن شیراز،استهبان نیریز را دراذهان مردم صبور وبی پناه خرامه زنده کرد آن روز تلخ با فشار سیاسی جمشید آموزگار وامروز تحت فشـارهای سیاسی نمایندگان استهبان وفسا درمجلس شورای اسلامی ودرهردوموردبه علت غفلت ، چند دستگی ،تفــــرق ،بی کسی وبی پناهی ما مردم .

          باشد تا ازخواب سنگین غفلت بیدارشویم یا آنکه :


       دستـــی از غیب برون آیدو کاری بکند


 • واینک ادامه  خبر :

  استاندار فارس گفت: طرح احداث راه آهن شیراز _نی ریز_گل گهر، با نهایی شدن مراحل طراحی و انتخاب پیمانکار، بزودی اجرایی می شود.

   به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس ،مهندس حسین صادق عابدین در جلسه دیدار با مردم شهرستان نی ریز در محل مسجد امام خمینی(ره) این شهرستان گفت: سهم  اعتبارات شهرستان نی ریز در بخش عمران  قابل توجه بوده و حاکی از توجه خاص دولت به موضوع توسعه این شهرستان است و در این راستا نیز طرح احداث راه آهن شیراز-نی ریز-گلگهر با نهایی شدن مراحل طراحی و انتخاب پیمانکار بزودی اجرایی می شود.

  وی احداث مسیر های بزرگراهی را از دیگر اهداف اجرایی در این شهرستان دانست و اظهار داشت: با وجود محدودیت اعتبارات دولت ،همچنان گام های موثری برای توسعه و آبادانی استان فارس برداشته می شود.

  مهندس صادق عابدین گفت: انقلاب اسلامی دست آوردی نیست كه به سادگی و بی زحمت به دست آمده باشد و به همین دلیل باید در حفظ و حراست از این انقلاب به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) توجه داشت و اجازه ورود افراد نااهل را به عرصه سیاسی كشور نداد.

  وی گفت: اصول گرایی واقعی، پیروی از خط رهبری و انقلاب است و هر یك از ما باید برای انتخاب خود ، در مقابل مردم پاسخگو باشیم.


نظرات()  • تعداد صفحات :7
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5  
 • 6  
 • 7